آرتیکل اسم

گرامر زبان آلمانی

 

حرف تعریف معین

آنچه که مشخص کننده جنسیت اسم می باشد حرف تعریف معین نامیده می شود که در اغلب اسامی مورد استفاده قرار می گیرد. اسم به تنهایی همیشه مشخص کننده اطلاعاتی در مورد جنسیت خود (جنس)، تعداد (مفرد ، جمع) و حالت (فاعلی، حالت مفعولی، ...) نیست ، بلکه این امر تابع حرف تعریف قرارمی گیرد. درنتیجه حرف تعریف معین مشخص کننده موارد زیر که بهمراه اسم می آید ، می باشد :

ادامه مطلب: آرتیکل اسم

انواع قید

گرامر زبان آلمانی

 

قید و انواع قید

قیود ، همچنین بعنوان کلمات عامل که ثابت هستند شناخته می شوند، به این معنی که آنها را نمی توان صرف کرد. قیدها به دسته قیود مکانی ، قیود زمانی و قیود معین تقسیم می شوند. قید نیز می تواند به عنوان یک صفت مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب: انواع قید

ضمایر

گرامر زبان آلمانی

 

ضمیر، به آلمانی بخش مستقلی از یک جمله می باشد، که به نمایندگی از اسم یا گروه اسمی استفاده می شود

ضمایر شخصی

 ضمایر شخصی عبارتند از :

 

 

 

ادامه مطلب: ضمایر

انواع کلمات

Sample image

 

بطورکلی کلمات از 10 نوع تقسیم می شوند . از این تعداد 10 نوع کلمه، چهار نوع از کلمات تغییر ناپذیر می باشند، بدین معنی که شکل آن در جمله نه تغییر می کند و نه صرف می شود. این چهار نوع از کلمات عبارتند از : قیود، حروف صدادار، حروف ربط و حروف اضافه.

ادامه مطلب: انواع کلمات

درک مطلب

Sample image

 

بطورکلی بخش درک مطلب به مانند سایر بخشهای آموزشی زبان آلمانی به سه سطح تقسیم می شوند که عبارتند از :

1.سطح مقدماتی 

2.سطح متوسطه 

3.سطح پیشرفته 

ادامه مطلب: درک مطلب

تایید