جملات وجه شرطی

گرامر زبان آلمانی

 

جملات وجه شرطی و اتواع آن در زبان آلمانی :

جملات شرطی dass بعنوان مکمل Akkusativ 

جملات شرطی dass بعنوان مکمل Nominativ 

جملات شرطی dass بعنوان مکمل حروف اضافه 

تکمیل کننده جملات 

جملات پرسشی غیر مستقیم 

ساخت و ساز مصدر 

مصدر در جملات 

جملات شرطی و .....  

برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود فایلها به ادامه مطلب مراجعه کنید.

جملات شرطی dass بعنوان مکمل Akkusativ 

مکمل مفعولی در جمله اصلی بطور معمول ضمایر،یک نام و یا یک اسم می تواند باشد. در جملات وجه شرطی به عنوان یک مکمل مفعولی متمم مفعولی در جمله فرعی است که توسط همراه معرفی می شود.صرف افعال در جمله فرعی مثل همیشه در پایان جمله قرار داده می شود.

جملات شرطی dass بعنوان مکمل Nominativ

جملات وجه شرطی مکمل های فاعلی در بیشتر قسمت ها با افعال فاقد شخصیت مورد استفاده قرار می گیرد که شخصیت ها با "es" در جمله قبل از جمله فرعی مورد استفاده از قرار می گیرد. 

جملات شرطی dass بعنوان مکمل حروف اضافه

متمم حرف اضافه در جمله اصلی بطور معمول ضمایر،یک نام و یا یک اسم می تواند باشد. در جملات وجه شرطی به عنوان مکمل حرف اضافه متمم حرف اضافه است یک اسم نیست، بلکه یک جمله فرعی است که توسط جملات وجه شرطی همراه معرفی می شود. 

تکمیل کننده جملات 

 هر فعلی دارای مکمل های معینی می باشد :

 گاهی اوقات فعل دارای یک مکمل مفعولی بی واسطه است  Ich liebe Martina 

 گاهی اوقات فعل دارای یک مکمل مفعولی با واسطه است  ? Hilfst du mir 

گاهی اوقات مکمل حرف اضافه است Meine Freundin interessiert sich für klassische Musik

جملات پرسشی غیر مستقیم  

دو مجموعه سوال وجود دارد:  

 سوالات Ja-/Nein (فعل = موقعیت 1)  ?  Liebst du deinen neuen Freund

W -سوالات (سوالات تکمیلی) : (W-سوالات = موقعیت 1 و موقعیت 2 = فعل)

Woher kommt die attraktive Studentin

مثال های نشان داده شده درمورد سوالات مستقیم است. سوالات، بلکه در جملات فرعی قرار گیرند. قرار گرفتن این سوالات در جمله یک سوال غیر مستقیم نامیده می شود. سوالات غیر مستقیم تاثیر مودبانه بیشتری از سوالات ساده در جمله دارا می باشد. 

ساخت و ساز مصدر

 ساخت و ساز مصدر "um ... zu", "ohne ... zu" und "anstatt ... zu" مستقل از افعال خاص می باشند. و آنها به نحو دیگری عمل می کنند ، با این حال آنها دارای یک مشترک هستندکه مصدر فعل در پایان یک جمله قرار می گیرد.

Die Studenten lernen Deutsch, um in Deutschland zu studieren  

Helmut ging nach Hause, ohne sich zu verabschieden  

Der Programmierer surft im Internet, anstatt zu arbeiten  

 مصدر در جملات

در زبان آلمانی اغلب اوقات در قسمت پایانی افعال lernen) -en) قرار می گیرد. فرم اولیه فعل که غیر قابل صرف بعنوان یک فعل است به نام "مصدر" می باشد. مصدرها تحت شرایط خاصی، همچنین می تواند یک "مصدر" در جمله باشد، بدین ترتیب که در اغلب موارد که دو فعل بطور همزمان در جمله وجود داشته باشد. به عنوان یک فعل مصدر می تواند در جمله با و یا بدون متمم اضافه "zu" قرار گیرد.

جملات زمانی مصدر نامیده می شود که مصدر با "zu" در جمله مورد استفاده قرار گیرد. 

جملات شرطی 

بطور کلی دو نوع جمله شرطی وجود دارد :  

 جملات شرطی واقعی 

 جملات شرطی غیر واقعی 

جملات شرطی در جملات فرعی با wenn oder falls استفاده می شوند. 

جملات شرطی غیرواقعی فقط یک بازی فکری است، از اینرو جملات اصلی و جملات فرعی بصورت (Konjunktiv II) قرار می گیرند که نشان دهنده عکس و یا خلاف آن موضوع می باشد. 

وجوه شرطی II برای کاربرد مودبانه 

همه مکانها ، جایی که غریبه ها را ملاقات می کنید، از جمله :  

• در رستوران،  

• در بانک،  

• خرید،  

• در محل کسب و کار،  

• در خیابان ها 

مقررات خاصی برای ارتباطات مودبانه با دیگران وجود دارد، که شما باید در نظر داشته باشید :  

• برای برقراری تماس محترمانه در تماس با دیگران،

• سوال کردن بصورت مودبانه ، 

• برای یک درخواست مودبانه ، از این نوع وجوه شرطی در جمله استفاده می کنیم 

وجوه شرطی II برای پند دادن و نصیحت کردن 

مشاوره ها و پند و نصیحت دادن را می توان بصورت امری در جمله بکار برد. اما تا حد زیادی از لحاظ دستوری و شنیداری مشخص کننده رفتار غیرمودبانه می باشد. هوشمندانه فرموله شدن توصیه هایی که با وجه شرطی ساخته می شود، معمولا نیازی به تکمیل کننده ندارند، بلکه طبیعت توصیه آمیز برای یک فرد به دنبال حالت مشاوره ای آن می باشد. 

مقایسه جملات بصورت غیرواقعی 

جملات مقایسه ای غیر واقعی برای بیان یک مقایسه است که واقعی نمی باشد. 

خواسته های غیر واقعی 

خواسته های غیر واقعی (مجموعه تمایلات غیر واقعی) می باشند که همیشه نشان دهنده عکس و یا خلاف موضوعی می باشند و می تواند یک واقعیت منفی را در یک جمله نشان دهد (او پول ندارد.) و یا درجملات خواستگاه مثبت را در جمله نشان دهد (او پول دارد.) و بالعکس. 

گفتار غیر مستقیم / وجه شرطی I 

وجه شرطی 1 است در سخنرانی بصورت غیر مستقیم استفاده می شود. در سخنرانی غیر مستقیم سخنگو سخن یکی دیگر از سخنرانان را تکرار می کند بدون آنکه کلمات را دوباره تکرار کند. 

بعنوان مثال :  

."direkte Rede: Der Präsident sagt: "Ich werde die Steuern senken 

indirekte Rede: Der Reporter berichtet: Der Präsident sagte, er werde die Steuern senken 

گفتار غیر مستقیم / وجه شرطی II 

وجه شرطی 2 نشان دهنده واقعیات، یک جهان واقعی است که شما می توانید ببینید، حس کنید، بویایی، شنیدن و یا طعم و مزه می باشد. با وجه شرطی، ما دنیای واقعی خود را ترک کرده و خودمان را در جهان غیر واقعی حس می کنیم. جهان غیر واقعی قلمرو فانتزی، ایده ها، خواسته ها، رویاها، شرایط غیر واقعی و مقایسه ها، اما در کمال احترام می باشد. 

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید. 

تایید