جملات مجهول

گرامر زبان آلمانی

 

در جملات مجهول، فرد عامل مهم نیست و معمولا حذف شده است. برای جلوگیری از تجمع سازه های غیر فعال، اشکال جایگزین ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه این مجموعه فعال از اشکال یدکی است و آنها هیچ اطلاعاتی در مورد افراد عامل را ارائه نمی دهند.

افعالی که توانایی مجهول شدن را ندارند 

مجهول ها را می توان با تقریبا تمام افعال با مکمل مفعولی تشکیل داد، با این حال برخی از افعال نمی تواند بصورت مجهول تشکیل شوند. که این امر شامل تقریبا تمام افعال که با فعل کمکی „sein“مورد استفاده قرار می گیرد و البته دیگر استثنائاتی نیز وجود دارد. 

اشکال مختلف جملات مجهول 

در جملات مجهول، فرد عامل مهم نیست و معمولا حذف شده است. برای جلوگیری از تجمع سازه های غیر فعال، اشکال جایگزین ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه این مجموعه فعال از اشکال یدکی است و آنها هیچ اطلاعاتی در مورد افراد عامل را ارائه نمی دهند. 

انواع فرم های جایگزین عبارتند از :  

 (ضمیر غیر شخصی)  Unpersönliche Pronomen

 sich lassen + Infinitiv 

 sein + Adjektivendung auf -bar oder –lich 

 sein + zu + Infinitiv 

 bekommen-Gruppe + Partizip II 

روش مجهول کردن 

هنگامی که از مجهول صحبت می کنیم،معمولا به معنای یک فرآیند غیر فعال است ، اما همچنین به منظور جلوگیری از سردرگمی، به اصطلاح غیر فعال نامیده می شود. فرآیند غیر فعال عملی است، که این عمل در پیش زمینه است. روش مجهول کردن بطور کل بصورت زیر می باشد :  

Werden + Partizip II 

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید. 

تایید