ساختار جملات

گرامر زبان آلمانی

 

جملات می تواند از بسیاری از کلمات متفاوت ساخته شده باشد. با این حال، این کلمات را نمی توان خودسرانه جایی در جمله قرار گیرند عضو یک جمله بنابراین معمولا از چند عبارت، اصطلاح گروه کلمه تشکیل شده است. قسمت خاص یک جمله خود از مجموعه ای قوانین ثابت پیروی می کند.

 انواع جملات

 در آلمانی انواع مختلف از جملات وجود دارد.تمایز انواع جملات به دلیل موقعیت از گزاره بسته به ضرورت آن در جمله است. انواع جملات عبارتند از :

• جملات گفتاری 

• جملات پرسشی  

• جملات امری 

• جملات درخواستی 

حروف ربط 

حروف ربط همچنین ارتباط دهنده کلمات نامیده می شوند. آنها وظیفه اتصال کلمات، عبارات، بخش هایی از یک جمله و یا کل جمله دارند.

جملات فرعی 

جملات اصلی و جملات فرعی در درجه اول تفاوت های موقعیت مجموعه ای از فعل صرف شده می باشند. 

در جملات اصلی فعل در موقعیت 1 قرار دارد (Ja-/Nein Frage und Imperativ) و یا در موقعیت 2 (Aussagesätze und W-Fragen). هر بخش گزاره های دیگر در مصدر یا صفت مفعولی ll در پایان جمله قرار می گیرد.

استفاده از اسم در جملات 

در زبان آلمانی است این امکان وجود دارد که حقایق و یا فرایندهای بصورت شفاهی و یا یک اسم بیان شود. در پشت کلمه "کلامی" مخفی شده است که آن کلمه "فعل" می باشد. حقایق و یا فرآیندهای کلامی هستند و بنابراین با یک فعل ، در جملات اصلی و یا جملات فرعی بیان می شود.  

اتصال جملات با قیود 

اتصال قیود در جمله به عنوان حرف ربط با (موقعیت 0) وظیفه ایجاد یک رابط (زمانی، محلی، حالتی، و غیره) بین دو قسمت اصلی دارا می باشد. که بطور هم زمان هر دو جمله را شروع می کند. 

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید. 

تایید