انواع کلمات

Sample image

 

بطورکلی کلمات از 10 نوع تقسیم می شوند . از این تعداد 10 نوع کلمه، چهار نوع از کلمات تغییر ناپذیر می باشند، بدین معنی که شکل آن در جمله نه تغییر می کند و نه صرف می شود. این چهار نوع از کلمات عبارتند از : قیود، حروف صدادار، حروف ربط و حروف اضافه.

انواع کلمات

بطورکلی کلمات از 10 نوع تقسیم می شوند . از این تعداد 10 نوع کلمه، چهار نوع از کلمات تغییر ناپذیر می باشند، بدین معنی که شکل آن در جمله نه تغییر می کند و نه صرف می شود. این چهار نوع از کلمات عبارتند از : قیود، حروف صدادار، حروف ربط و حروف اضافه.

6 نوع دیگر از کلمات می تواند به شکل پایه ای خود، با این حال تغییر کنند، که عبارتند از : صفت ، فعل ، حروف تعریف ، اسم ، کلمات شمارشی ، ضمایر.

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید.


تایید