انواع زمان در زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی

 

در زبان آلمانی شش زمان مختلف وجود دارد : سه حالت در زمان گذشته ، زمان حال و دو زمان در آینده

زمان حال 

صرف افعال در زمان حال با توجه به جزئیاتی که در مباحث گذشته مورد بحث قرار گرفت انجام می شود مانند : 

 

 

 

, die Verben sein und haben

, die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben

, die trennbaren und untrennbare Verben

 die Modalverben und

die reflexiven Verben

 

زمان حال کامل 

زمان کامل(Perfekt)، نیز حال کامل نامیده می شود، در زبان محاوره ای استفاده می شود، و توصیف یک عمل کامل در گذشته با اشاره به حضور و یا حالت رسیده است را می باشد. 

فعل ماضی بعید 

زمان گذشته کامل (plusquamperfekt) در واقع در این زمان در جایی استفاده می‌شود که یک کار در زمان گذشته پیش از عمل دیگری شروع شده و به پایان رسیده باشد 

زمان گذشته 

این زمان که به آن در آلمانی(präteritum) می‌گویند دلالت به انجام یک کار ادامه دار در گذشته و یا نقل یک اتفاق در گذشته دارد. 

زمان آینده I  

راحترین و پرکاربردترین روش برای صحبت کردن در رابطه با زمان آینده استفاده از زبان حال ساده و به کار بردن قید زمانی آینده است.برای تبدیل یک جمله به زمان آینده باید از حالت فعلwerden باضافه مصدر فعل اصلی در جمله استفاده شود. باید توجه داشته باشید که فعل werden در جمله به عنوان فعل کمکی می آید. 

زمان آینده II 

راحترین و پرکاربردترین روش برای صحبت کردن در رابطه با زمان آینده استفاده از زبان حال ساده و به کار بردن قید زمانی آینده است.برای تبدیل یک جمله به زمان آینده باید از حالت فعلwerden باضافه مصدر فعل اصلی که بصورت زمان کامل (Perfekt) در جمله استفاده شود. باید توجه داشته باشید که فعل werden در جمله به عنوان فعل کمکی می آید. 

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید.

تایید