افعال

گرامر زبان آلمانی

 افعال

از افعال نیز به عنوان "زمان کلمات" و یا فعالیت کلمات اشاره می شود. فرهنگهای لغت افعال را همیشه با مصدر مشخص می کنند. افعال از بن فعل و یک قسمت پایانی lernen) –en) وبسیار بندرت (n-)تشکیل شده است. 

جملات امری

جملات امری وقتی مورد استفاده قرار گرفته می شود که شما به یک یا چند نفر به طور مستقیم صحبت می کنید.جملات امری تنها برای شخص مفرد "تو"، دومین شخص جمع "شما" و به شکل مودبانه " شما " معتبر است. بر این اساس، سوم شخص مفرد برای "او، او، آن" ممکن نیست.

صرف افعال

صرف افعال آلمانی نسبتا ساده است. تقریبا تمام افعال با یک قسمت پایانی (kaufen,lieben,malen,....,-en)

اگر فعل در شکل اولیه آن (قسمت پایانی = en-)، که به آن مصدر می گویند. فرهنگهای لغت افعال را همیشه با مصدر مشخص می کنند. اگر فعل در جمله استفاده شود، آن باید صرف شود. 

افعال معین

افعال مودال (معین) در جمله معمولا با یک فعل دوم می آید. فعل مودال بعد از شخصیت و فعل دوم بعنوان مصدر در پایان یک جمله قرار می گیرد و این فعل معین است که صرف شده و نشان دهنده فرد یا شخصیت در جمله می باشد، 6 نوع مودال (معین) وجود دارد :  

dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen 

افعال انعکاسی

 در افعال انعکاسی نیاز به استفاده از ضمیر انعکاسی اضافی می باشد که می تواند در حالت مفعولی بیواسطه و یا در حالت مفعولی باواسطه مورد استفاده قرار گیرد. انعکاس به معنای بازتابی نیز می باشد. ضمایر انعکاسی اشاره به عقبه شخصیت در جمله دارد.

افعال با قاعده

افعال قوی در واقع افعال بی قاعده هستند. این به این معناست که این افعال به صورت صرف افعال باقاعده، همچنین در زبان آلمانی "فعل ضعیف" نامیده می شود. اکثر افعال آلمانی باقاعده می باشند.در افعال باقاعده، قسمت اصلی فعل که بن آن می باشد،بدون تغییر باقی می ماند و در تمام اشکال، مفرد و جمع یکسان است. قسمت پایانی فعل که پسوند بن فعل می باشد نشان دهنده فرد یا شخصیت در جمله می باشد. 

متفاوتی از افعال ضعیف و با قاعده عمل می‌کنند. می‌توانید این افعال را در فرهنگهای لغت شناسایی کنید. بیشتر فرهنگهای لغت یک لیست از افعال قوی (معمولا در انتهای فرهنگهای لغت) دارند. 

افعال بی قاعده

افعال نامنظم (بی قاعده)، همچنین به نام "افعال قوی" شناخته می شود، از حدود 200 فعل قوی تعداد بسیاری از آتها به این واژگان اساسی تعلق دارد.

افعال جداشدنی

 بعضی افعال در آلمانی از دو قسمت تشکیل شده‌اند که ممکن است یکی یا هر دو آنها به تنهایی دارای معنای متفاوتی باشند. این افعال دو نوع متفاوت هستند. جدا شدنی و جدا نشدنی. درمورد افعال جدا نشدنی درهمین حد کافیست که این افعال را می‌توان مانند باقی افعال مورداستفاده قرارداد و تفاوتی هم نخواهند داشت. اما در مورد افعال جدا شدنی شرایط خاصی به وجود می‌آید،که شامل دو قسمت است : بخش اول آن یک پیشنود‌ و بخش دوم آن نیز مصدر می باشد، معمولا در لیست‌های واژگان دو بخش مجزای افعال جدا شدنی را با اسلش (|) از هم جدا می‌کنند این به شما کمک می‌کند تا این افعال را تشخیص دهید.

  مانند : auf | stehen ، بیدارشدن

این پیشنود‌ها رایج‌ترین پیشوند‌های افعال جدا شدنی هستند :

ab ، auf،ein ، mit ، vor ، zu ، an ،fern ، nach ،weg ، zurück ،zusammen

فعل «داشتن» به عنوان یک فعل،افعالی که با haben می آید

فعل "داشتن" در زبان آلمانی بسیار استفاده می شود . دلیل این است که، همیشه از یک سو به سوی دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان یک فعل "داشتن" با فعل کمکی دیگری ، بصورت کامل تشکیل می شود.

فعل « بودن» به عنوان یک فعل،افعالی که با sein می آید

فعل "بودن" یکی ازگروه های افعال بیقاعده می باشد. افعال بیقاعده "بودن" از لحاظ دستوری بسیار جالب بنظر می رسد، که آن به حالت های مختلفی در جمله به عنوان یک فعل کامل است. علاوه بر این، آن را نیز به عنوان فعل کمکی در زمان گذشته و حال کامل استفاده می شود. بطور کلی افعالی که دارای حرکت باشند با sein می آیند.

 

 برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید.

تایید