حروف اضافه

گرامر زبان آلمانی

 

 حروف اضافه

حروف اضافه، رفتار کننده کلمات نیز نامیده می شود بنابراین تغییر ناپذیر می باشند. استفاده از حروف اضافه در جمله ساده نیست، همانطور که آنها می توانند از طریق مختلف در جمله قرار گیرند. بنابراین، ترجمه یک حرف اضافه به تنهایی هیچ معنایی ندارد، چرا که بسته به نوع استفاده از آن در جمله یک معنای کاملا جدید می تواند داشته باشد.

حروف اضافه زمانی

حروف اضافه زمانی می تواند پاسخی به سوالات wann،bis wann،seit wann،von wann bis wann Um wie viel Uhr وwie lange باشد. 

حروف اضافه محلی

حروف اضافه زمانی می تواند پاسخی به سوالات wo, wohin und woher باشد. 

حروف اضافه با Akkusativ

حروف اضافه زیر حروف اضافه مفعولی می باشند : 

 bis      durch      für      gegen      ohne      um      entlang

حروف اضافه با Dativ

حروف اضافه زیر حروف اضافه مفعولی وابسته می باشند : 

ab      aus      bei      mit      nach      seit      von      zu 

حروف اضافه با Genetiv

تعداد بسیار زیادی از حروف اضافه با حالت ملکی(Genetiv) وجود دارد که اکثر آنها به طور عمده در زبان آلمانی مورد استفاده قرار می گیرد. شایع ترین حروف اضافه را می توان با توجه به استفاده از آنها به شرح زیر تقسیم کرد 

  از لحاظ زمانی Temporale Angaben

 از لحاظ مکانی   Lokale Angaben

  از لحاظ حالت Kausale Angaben

  از لحاظ تصدیقی Konzessive Angaben

  از لحاظ جایگزینی Alternative Angaben

 

 برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید.

 

تایید