ضمایر

گرامر زبان آلمانی

 

ضمیر، به آلمانی بخش مستقلی از یک جمله می باشد، که به نمایندگی از اسم یا گروه اسمی استفاده می شود

ضمایر شخصی

 ضمایر شخصی عبارتند از :

 

 

 

ضمایر شخصی
Pronomen-singular
ضمیر (مفرد)
Pronomen-plural
ضمیر (جمع)
ich
من
wir
ما
du
تو
wir
ما
es
او (خنثی)
ihr
شما (غیر محترمانه)
er
او (مذکر)
ihr
شما (غیر محترمانه)
sie
او (مونث)
sie
آنها
Sie
ما و تو محترمانه
sie
آنها

 

 

ضمیرSie محترمانه حتما با حرف اول به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

ضمایر ملکی 

 ضمایر ملکی به مالکیت شخص اشاره می کند، این ضمایر عبارتند از :

 

 

 

ضمایر ملکی
Pronomen-singular
ضمیر (مفرد)
Pronomen-plural
ضمیر (جمع)
mein/e
مال من
unser/e
مال ما
dein/e
مال تو
unser/e
مال ما
sein/e
مال او (خنثی)
eur/e
مال شما (غیر محترمانه)
sein/e
مال او (مذکر)
eur/e
مال شما (غیر محترمانه)
ihr/e
مال او (مونث)
unser/e
مال آنها
Ihr/e
مال شما و تو محترمانه
unser/e
مال آنها

 

 

 

 ضمیر ملکی Ihr/e محترمانه حتما با حرف اول به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

ضمیر نسبی / رابط جملات 

 ضمایر نسبی برای ربط بین جملات استفاده می شود. جملات ربطی بعنوان جملات فرعی می باشد و صرف افعال درپایان یک جمله قرار می گیرد.جملات ربطی ویژگی های حقوقی از یک اسم است، بنابراین در پشت اسم ایستاده است. ویژگی های اسم به عنوان یک توضیح اضافی و یا کسب اطلاعات بیشتر می باشد.

 ضمایر نامعلوم

ضمایر نامعلوم، همچنین ضمایر نامعین نامیده می شود، می تواند در عملکرد یک حرف تعریف یا بعنوان جایگزینی برای اسم مورد استفاده قرار می گیرد. 

 ضمایر نمایشی

 ضمایر نمایشی، همچنین ضمایر نشان دهنده نامیده می شود، بروی یک شخص یا چیزی تاکید بیشتر می کند.

ضمیر es  

ضمیر "es" دارای عملکرد مختلفی در جمله می باشد، ضمیر "es" می تواند به عنوان ضمیر برای یک کلمه (Nomen im Nominativ oder Akkusativ, Adjektiv, Partizip) برای قسمتی از جمله و یا در تمام جمله قرار می گیرد. 

 

 برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید.

تایید