انواع قید

گرامر زبان آلمانی

 

قید و انواع قید

قیود ، همچنین بعنوان کلمات عامل که ثابت هستند شناخته می شوند، به این معنی که آنها را نمی توان صرف کرد. قیدها به دسته قیود مکانی ، قیود زمانی و قیود معین تقسیم می شوند. قید نیز می تواند به عنوان یک صفت مورد استفاده قرار گیرد.

قیود مکانی

قیود مکانی برای پاسخگویی به سوالات پرسشی مورد استفاده قرار می گیرد از جمله می توان به قیود wo", "wohin" und "woher اشاره کرد.

قیود معین 

قید مودال (قید معین) اطلاعاتی را در مورد کلمات پرسشی که به همراه Wie می باشد ، ارائه می شود.

ذرات تشکیل دهنده قیود

ذرات قیود آهنگ جملات نامیده می شوند که باعث روان شدن و زیبا شدن گفتار می شود بطوری که شنونده با علاقه مندی و کنجکاوی صحبت های شما را دنبال می کند.

قیود زمانی

قید زمانی (قید زمانی) اطلاعاتی را زمینه رویدادهای زمان ارائه می دهد. شما می توانید اطلاعاتی مربوط به یک نقطه زمانی در یک دوره، یک دوره از زمان، تکرار زمانی، فرکانس زمانی، و غیره دریافت کنید.

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید. 

تایید