آرتیکل اسم

گرامر زبان آلمانی

 

حرف تعریف معین

آنچه که مشخص کننده جنسیت اسم می باشد حرف تعریف معین نامیده می شود که در اغلب اسامی مورد استفاده قرار می گیرد. اسم به تنهایی همیشه مشخص کننده اطلاعاتی در مورد جنسیت خود (جنس)، تعداد (مفرد ، جمع) و حالت (فاعلی، حالت مفعولی، ...) نیست ، بلکه این امر تابع حرف تعریف قرارمی گیرد. درنتیجه حرف تعریف معین مشخص کننده موارد زیر که بهمراه اسم می آید ، می باشد :

  جنسیت (جنس)

  تعداد (مفرد ، جمع)  

  حالت (فاعلی، حالت مفعولی، ...) 

حرف تعریف نامعین 

 اگر اسامی در موضوعی با عنوان اولین ( مانند : یک مرد ، یک عروسک ) بیان شوند بعنوان حرف تعریف نامعین معرفی می گردند. بنابراین، حرف تعریف نامعین استفاده می شود وقتی که یک چیز یا فرد ناشناس و یا مشخص نشده و یا بدون نام باشد. اما درصورتی که آن چیز یا فرد در جمله تکرار شود حرف تعریف معین مورد نیاز است.

حروف تعریف نمایشی 

ضمایر نمایشی به یک شخص یا چیزی اختصاص می یابد که تاکید شدیدی در متن برآن باشد و اهمیت خاصی به کسی یا چیزی را مورد تاکید داشته باشد. ضمایر نمایشی از نظر گفتاری قوی تر از حرف تعریف معین می باشد. ضمایر نمایشی می توانند به تنهایی و یا تابع عملکرد یک حرف تعریف در جمله مورد استفاده قرارمی گیرد.درحقیقت عملکرد حرف تعریف در جمله را حرف تعریف نمایشی نامیده می شود. 

 حروف تعریف بی اندازه

ضمایر بی اندازه می توانند به تنهایی و یا تابع عملکرد یک حرف تعریف معین بهمراه یک اسم در جمله مورد استفاده قرار گیرد.درحقیقت عملکرد حرف تعریف در جمله را حرف تعریف بی اندازه نامیده می شود. حرف تعریف بی اندازه همیشه بهمراه یک حرف تعریف در جمله مورد استفاده قرار می گیرد و نمی تواند به تنهایی در جمله قرار گیرد ، بلکه فقط بهمراه یک اسم مجاز به استفاده در جمله می باشد. بیشتر حروف تعریف بی اندازه ( مانند : jeder,alle,manche,einige,mehrere ) بجای حرف تعریف معین در جمله قرار می گیرد و مانند حرف تعریف معین نحو و یا صرف می شود ، به استثنای irgendein-, kein- und was für ein- ( که مانند حرف تعریف نا معین نحو و یا صرف می شود ) 

حروف تعریف پرسشی 

حرف تعریف پرسشی همیشه بهمراه یک حرف تعریف معین بهمراه یک اسم در جمله مورد استفاده قرار می گیرد و نمی تواند به تنهایی در جمله قرار گیرد ، بلکه فقط بهمراه یک اسم مجاز به استفاده در جمله می باشد. بیشتر حروف تعریف بی اندازه ( مانند : Welch-, Für welch- , Mit welch) بجای حرف تعریف معین در جمله قرار می گیرد و مانند حرف تعریف معین نحو و یا صرف می شود. 

همراه شونده اسم ها (حرف تعریف کلمات) 

نامها به تنهایی می توانند در جمله قرار گیرد ( به استثنای اسامی که حرف تعریف ندارند) ، بیشتر مواقع اسامی بهمراه یک حرف تعریف در جمله قرار می گیرد. حرف تعریف کلمات همیشه قبل از اسامی قرار می گیرند. همراه کننده اسامی همیشه شامل جنسیت (جنس) ، تعداد (مفرد ، جمع) و حالت (فاعلی، حالت مفعولی، ...) می باشد. 

کلمات بدون حرف تعریف 

در برخی از موارد خاص در زبان آلمانی از حرف تعریف استفاده نمی شود. اسمی که حرف تعریف ندارد را بدون حرف تعریف می نامند. 

حروف تعریف ملکی 

ضمایر ملکی می توانند به تنهایی و یا تابع عملکرد یک حرف تعریف در جمله مورد استفاده قرار گیرد.درحقیقت عملکرد حرف تعریف در جمله را حرف تعریف ملکی نامیده می شود. ضمایر ملکی همیشه بهمراه یک حرف تعریف معین و نامعین در جمله مورد استفاده قرار می گیرد و نمی تواند به تنهایی در جمله قرار گیرد ، بلکه فقط بهمراه یک اسم مجاز به استفاده در جمله می باشد. ضمایر ملکی مشخص کننده یک وابستگی یا مالکیت درجمله می باشد.  

 

 برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید.

تایید