صرف صفات

گرامر زبان آلمانی

 

صفت ها، همچنین به عنوان خصوصیات کلمه و یا کلمات Wie نامیده می شوند و البته بعنوان توصیف خصوصیات اسم شناخته می شود.

آنها توصیف کننده شخصیت افراد ، نوع زندگی ، اصطلاحات ، فرآیندها یا فعالیت های روزانه اشاره می کند. صفات پاسخی به سوالاتی که با Wie شروع می شوند،می توانند باشند، مانند : “ ? Wie ist eine Person oder Sache “ به معنی چگونه است این شخص یا چیز؟ 

صرف صفات 

صفت ها، همچنین به عنوان خصوصیات کلمه و یا کلمات Wie نامیده می شوند و البته بعنوان توصیف خصوصیات اسم شناخته می شود.

آنها توصیف کننده شخصیت افراد ، نوع زندگی ، اصطلاحات ، فرآیندها یا فعالیت های روزانه اشاره می کند. صفات پاسخی به سوالاتی که با Wie شروع می شوند،می توانند باشند، مانند : “ ? Wie ist eine Person oder Sache “ به معنی چگونه است این شخص یا چیز؟ 

صفت با حرف تعریف معین 

 وقتی صفت قبل از اسم در جمله قرار می گیرد، صفت بخشی از یک گروه اسمی است و باید در جمله صرف شود که در واقع صفات عملکرد ویژگی های اسم را توصیف می کند. بدین ترتیب گروه اسم تشکیل شده است از :

حرف تعریف + صفت + اسم

صرف صفات در جمله به 4 موضوع بستگی دارد : 

 نوع حرف تعریف (معین،نامعین،بدون حرف تعریف) 

 تعداد شخصیت ها (مفرد،جمع)

 جنسیت (مذکر،مونث،خنثی) 

 حالات در جمله (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) 

صفت با حرف تعریف نامعین 

وقتی صفت قبل از اسم در جمله قرار می گیرد، صفت بخشی از یک گروه اسمی است و باید در جمله صرف شود که در واقع صفات عملکرد ویژگی های اسم را توصیف می کند. بدین ترتیب گروه اسم تشکیل شده است از :

حرف تعریف + صفت + اسم 

 صرف صفات در جمله به 4 موضوع بستگی دارد :

 نوع حرف تعریف (معین،نامعین،بدون حرف تعریف) 

 تعداد شخصیت ها (مفرد،جمع)

 جنسیت (مذکر،مونث،خنثی) 

 حالات در جمله (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) 

صرف صفات بدون حرف تعریف 

وقتی صفات بدون حرف تعریف بعد از اسم در جمله قرار گیرد، صرف کلمات با قوت بیشتری انجام می گیرد چرا که حروف تعریف نقش نشان دادن حالات (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) را در جمله دارد. 

 وقتی حروف بدون حرف تعریف (Nullartikel) در جمله مورد استفاده قرار می گیرند کلمات حرف تعریف را در جمله کم دارند ، در نتیجه موجی از حالات درآن ایجاد می شود، که این امواج صرف صفات را دربرمی گیرد. قسمت پایانی صفات در جمله نشان دهنده حالت و جنسیت آن می باشد.

مانند :          ...// der - guter // den - guten // dem - gutem // die - gute 

       ...// der - guter Man // die – gute Frau // das – gutes Kind // die – gute Leute   

 گروه صفات

صفات می تواند از طریق اضافه شدن به کلمات دیگر تشکیل یک گروه اسم دهند ، شناسایی این اضافات در جمله بسیار مهم است، زیرا که آنها باعث ایجاد تضاد در صفات می شوند مگر اینکه قبل از اسامی در جملات قرار گیرند که صرف نشوند.  

 مقایسه صفات

 بطور کلی صفات می توانند افزایش پذیر باشند و فرم اصلی آن مثبت نامیده می شود، که مقایسه صفات به دو سطح بالاتر با درجه نسبی (Komparativ) و بعد بالاترین سطح مقایسه (Superlativ) تقسیم می شود.

 سطح نسبی (Komparativ) فرق و مقایسه بین دو نفر و یا دو چیز را نشان می دهد در حالی که در بالاترین سطح مقایسه (Superlativ) مقایسه حداقلی بین 3 نفر و یا بیشتر را نشان می دهد. این سطوح می توانند قبل از اسامی و یا بصورت قید در جمله مورد استفاده قرار می گیرند.

اسامی مفعولی به عنوان صفت

اسامی مفعولی از فعل مشتق شده است. دو نوع اسامی مفعولی وجود دارد: 

 اسامی مفعولی 1 ( ...,Partizip I: blutend, laufend, singend) 

 اسامی مفعولی 2 (...,Partizip II: geblutet, gelaufen, gesungen) 

از اینرو از اسامی مفعولی می توان بعنوان صفت در جملات استفاده کرد. 

کلمات شمارشی

کلمات شمارشی می تواند به برخی از سوالات معینی که با W-Frage شروع می شود پاسخ می دهد. 

 مقدار معین ? Wie viel ?  Wie viele 

 تعیین زمان ? Wann?  Um wieviel Uhr

 شمارش حروفی

 شمارش رقمی

 شمارشی بصورت کسر یا اعشاری 

 کلمات چندگانه 

 

 برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید.

تایید