مکمل افعال

گرامر زبان آلمانی

 

فعل بعنوان قلب هر جمله یشمار می رود، اما بتنهایی هیچ قدرت توضیحی ندارد، به طوری که هر یک از افعال نیاز به مکمل های خاص دارند. تمام افعال نیاز به حداقل یک مکمل دارند، اما همچنین می تواند نیاز به مکمل های مختلف باشد. مهمترین مکمل در جمله مکمل فاعلی است که فاعل همیشه یک موضوعی را اشاره می کند.

افعال با مکمل کننده Nominativ 

 گزاره مهم ترین بخش از یک جمله است که در فعل بیان شده است. با این حال، فعل را نمی توان به تنهایی (چند استثنا وجود دارد!) در جمله بیاوریم. همیشه نیاز به یک مکمل فاعلی، فاعلی کوتاه است که فاعل همیشه یک موضوعی را اشاره می کند. موضوع می تواند درباره یک شخص یا یک چیز و می تواند مفرد یا جمع باشد.

افعال با مکمل کننده Akkusativ

 اکثر افعال در زبان آلمانی نیاز به مکمل مفعولی دارند، که نیز شی مفعولی نامیده می شوند. افعالی که با مکمل مفعولی دارند را نیز می توان افعال متعدی نامید.

افعال با مکمل کننده Dativ

اکثر افعال در زبان آلمانی نیاز به مکمل مفعولی دارند، فقط چند فعل با این حال، نیاز به یک مکمل مفعولی وابسطه می باشند. افعال متعدی می باشند، که یک مکمل مفعولی داشته باشند و افعالی که بدون مکمل مفعولی در جمله مورد استفاده قرار می گیرد که در این حالت است که نیاز به یک مکمل مفعولی وابسطه می باشد. 

افعال با مکمل مستقیم

افعال با مکمل مستقیم مشخص کننده جا به جایی مکان از نقطه Aبه نقطه B می باشد. این افعال شی مفعولی ندارند! کلمه سوال در مورد این افعال است "Wohin" می باشد. در پاسخ می تواند هر دو حالت Präpositionen mit Dativ و Wechselpräpositionen + Akkusativ مورد استفاده قرار گیرد. 

مکمل کننده Akkusativ و Dativ

تعدادی از افعال سه مکمل در جمله دارند : مکمل فاعلی، مفعولی و مفعولی وابسته. این گروه شامل عمدتا افعال از دادن، گرفتن و گفتن می باشند. این افعال دارای این ویژگی می باشند که بطور همرمان دو نفر و یک چیز در یک جمله رخ می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

افعال Akkusativ با مکمل مستقیم

برخی از افعال دارای یک مکمل مفعولی و یک مکمل مستقیم می باشند، مکمل مستقیم مشخص کننده یک محل و یا برای مثال یک تغییر مسیر می تواند باشد.مکمل مستقیم از یک حرف اضافه متغیر استفاده می شود که این امر نیاز به یک مفعول دارد. کلمه سوال در مورد این افعال است "Wohin" می باشد. 

افعال با حروف اضافه

برخی از افعال مکمل های خود با حرف اضافه شروع می کنند (افعال با حرف اضافه). در چنین مواردی، حرف اضافه به صورت (مفعولی / حالت مفعولی وابسته) می آید. افعال با مکمل های گزاره ای باید با حرف اضافه مناسب و حالت آن در جمله یاد گرفته شوند. 

افعال با مکمل موقعیتی

برخی از افعال مکمل از اهمیت محلی، برای درخواست یک مکان برخوردار می باشند، این افعال مکمل موقعیتی نامیده می شود. کلمه سوال در مورد این افعال است "Wo" می باشد. 

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید.

تایید