مکمل جملات

11 اسفند 1392 By In گرامر

گرامر زبان آلمانی

 

جملات شرطی dass بعنوان مکمل Akkusativ 

مکمل مفعولی در جمله اصلی بطور معمول ضمایر،یک نام و یا یک اسم می تواند باشد. در جملات وجه شرطی به عنوان یک مکمل مفعولی متمم مفعولی در جمله فرعی است که توسط همراه معرفی می شود.صرف افعال در جمله فرعی مثل همیشه در پایان جمله قرار داده می شود.

جملات شرطی dass بعنوان مکمل Nominativ

جملات وجه شرطی مکمل های فاعلی در بیشتر قسمت ها با افعال فاقد شخصیت مورد استفاده قرار می گیرد که شخصیت ها با "es" در جمله قبل از جمله فرعی مورد استفاده از قرار می گیرد. 

جملات شرطی dass بعنوان مکمل حروف اضافه

متمم حرف اضافه در جمله اصلی بطور معمول ضمایر،یک نام و یا یک اسم می تواند باشد. در جملات وجه شرطی به عنوان مکمل حرف اضافه متمم حرف اضافه است یک اسم نیست، بلکه یک جمله فرعی است که توسط جملات وجه شرطی همراه معرفی می شود. 

تکمیل کننده جملات 

 هر فعلی دارای مکمل های معینی می باشد :

 گاهی اوقات فعل دارای یک مکمل مفعولی بی واسطه است  Ich liebe Martina 

 گاهی اوقات فعل دارای یک مکمل مفعولی با واسطه است  ? Hilfst du mir 

گاهی اوقات مکمل حرف اضافه است Meine Freundin interessiert sich für klassische Musik

جملات پرسشی غیر مستقیم  

دو مجموعه سوال وجود دارد:  

 سوالات Ja-/Nein (فعل = موقعیت 1)  ?  Liebst du deinen neuen Freund

W -سوالات (سوالات تکمیلی) : (W-سوالات = موقعیت 1 و موقعیت 2 = فعل)

Woher kommt die attraktive Studentin

مثال های نشان داده شده درمورد سوالات مستقیم است. سوالات، بلکه در جملات فرعی قرار گیرند. قرار گرفتن این سوالات در جمله یک سوال غیر مستقیم نامیده می شود. سوالات غیر مستقیم تاثیر مودبانه بیشتری از سوالات ساده در جمله دارا می باشد. 

ساخت و ساز مصدر

 ساخت و ساز مصدر "um ... zu", "ohne ... zu" und "anstatt ... zu" مستقل از افعال خاص می باشند. و آنها به نحو دیگری عمل می کنند ، با این حال آنها دارای یک مشترک هستندکه مصدر فعل در پایان یک جمله قرار می گیرد.

Die Studenten lernen Deutsch, um in Deutschland zu studieren  

Helmut ging nach Hause, ohne sich zu verabschieden  

Der Programmierer surft im Internet, anstatt zu arbeiten  

 مصدر در جملات

در زبان آلمانی اغلب اوقات در قسمت پایانی افعال lernen) -en) قرار می گیرد. فرم اولیه فعل که غیر قابل صرف بعنوان یک فعل است به نام "مصدر" می باشد. مصدرها تحت شرایط خاصی، همچنین می تواند یک "مصدر" در جمله باشد، بدین ترتیب که در اغلب موارد که دو فعل بطور همزمان در جمله وجود داشته باشد. به عنوان یک فعل مصدر می تواند در جمله با و یا بدون متمم اضافه "zu" قرار گیرد.

جملات زمانی مصدر نامیده می شود که مصدر با "zu" در جمله مورد استفاده قرار گیرد. 

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید. 

کارشناس زبان

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

وبگاه: www.joomlart.com
محتوای بیشتر در این بخش: « صفات ساختار جملات »
شما اینجا هستید: تیپ تیکت آموزش زبان آموزش زبان آلمانی گرامر مکمل جملات
تایید