نحوه تلفظ حروف ترکیبی eu

قسمت پنجم
حروف ترکیبی
تلفظ در زبان آلمانی

ادامه مطلب: نحوه تلفظ حروف ترکیبی eu

نحوه تلفظ حروف ترکیبی äu

قسمت سوم
حروف ترکیبی
تلفظ در زبان آلمانی

ادامه مطلب: نحوه تلفظ حروف ترکیبی äu

نحوه تلفظ حروف ترکیبی au

قسمت دوم
حروف ترکیبی
تلفظ در زبان آلمانی

ادامه مطلب: نحوه تلفظ حروف ترکیبی au

حروف ترکیبی در زبان آلمانی

در زبان آلمانی بعضی از حروف صدادار با به هم پیوستن تشکیل زوج های صوتی را می دهند که آنها را صداهای حروف ترکیبی می نامند
صداهای این حروف را به ترتیب با مثال بررسی می کنیم

نحوه تلفظ حرف Z در زبان آلمانی

قسمت هفتم
حروف بی صدا
حرف Z
تلفظ در زبان آلمانی

ادامه مطلب: نحوه تلفظ حرف Z در زبان آلمانی

تایید