Mittelpunkt B2

کتاب آموزش سطح مقدماتی Mittelpunk B2

  • نام کتاب:Mittelpunk B2
  • سطح: متوسطه
  • انتشارات: klett

 

این کتاب برای سطوح متوسطه (میانی) زبان آلمانی و سطح B2 درنظر گرفته شده است و شامل 12 بخش کتاب اصلی و تمرین بانضمام CD های مربوطه می باشد و شامل یک بخش آمادگی برای امتحان آلمانی ( Goethe Zertifikat B2 ) که منجر به دریافت مدارک زبان آلمانی ( Goethe Zertifikat B2 ) می شود.

کتابهای Mittelpunkt برای سطوح زبان آلمانی B2تا C 1 که با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) متطابقت دارند ، برنامه ریزی شده اند که منجر به دریافت مدارک زبان آلمانیGoethe Zertifikat B2 ، TestDaf و Goethe Zertifikat C1 می شود. این کتابها از مجموعه کتابهای انتشارات Klett می باشد و از جدیدترین متدهای آموزش زبان آلمانی زبان بشمار می آید.

تایید